+36 1  705 35 66/ ugyfelszolgalat@jarkon.hu

ÁSZF

A Jármű Kontroll Magyarország Kft.

általános szerződési feltételei

 

1.                       Bevezető rendelkezések

 

1.1.                 A jelen okiratban foglaltak mint általános szerződési feltételek és az annak elválaszthatatlan részét képező mellékletek – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozzák a Jármű Kontroll Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1182 Budapest, Fiume utca 5., cégjegyzékszáma: 01-09-927702, adószáma: 14956739-2-43, statisztikai számjele: 14956739-6311-113-01, képviseli: Balogh Csaba /a.n.: Tarcsa Julianna/ ügyvezető, e-mail cím: marketing@jarkon.hu, telefon: +36-1/705-3566) − a továbbiakban: Társaság – által, a www.jarkonshop.hu elérési cím alatt üzemeltetett internetes portál – a továbbiakban: Weboldal – felhasználására vonatkozó és a www.jarkonshop.hu elérési cím alatt működtetett webáruházban – a továbbiakban: Webáruház – értékesített termék megrendelése következtében létrejövő szerződés(ek)re vonatkozó feltételeket.

 

1.2.                 A jelen ÁSZF előzményeként rögzítésre kerül, hogy Társaság a Weboldal és a Webáruház üzemeltetésével, az azokban igénybe vehető funkciók használatának lehetővé tételével az internetes kereskedelem vonatkozásában olyan lehetőségeket biztosít a Felhasználók számára, amelyek az online vásárlások nagymértékű innovációját jelentik.

 

2.                       A szerződésben alkalmazott fogalmak meghatározásai

 

2.1.                 Bejelentkezés: Felhasználó által – a Webáruházban történő vásárlás feltételeként meghatározott – a Weboldalon elhelyezett megfelelő rubrikák – a regisztrációs folyamat során kapott – felhasználónévvel és jelszóval történő kitöltése, és a „Belépés”-re kattintás útján teljesíthető lépés. Bejelentkezés nélkül Felhasználó csak a Látogatók számára nyitva álló funkciók használatára jogosult.

 

2.2.                 Felhasználó: a Weboldalra regisztrált természetes személy, aki – Bejelentkezést követően – jogosult a Webáruházban történő vásárlásra és aki a második felhasználási szint szerinti jogosultságokkal rendelkezik.

 

2.3.                 Kosár: olyan virtuális „bevásárló kosár”, amely a leendő Megrendelő által Megrendelésre kiválasztott termék(ek) gyűjtésére szolgál. A leendő Megrendelő kizárólag a Kosárban elhelyezett termék(ek) vonatkozásában adhat le Megrendelést.

 

2.4.                 Kosárba gyűjtés: a Webáruházban forgalmazott termékek Megrendelésére irányuló folyamat során teendő azon lépés, amely az adott termék kiválasztásából és Kosárba helyezéséből áll. A Kosárba gyűjtés önmagában nem minősül Megrendelésnek.

 

2.5.                 Látogató: a Weboldalra regisztráció nélkül belépő természetes személy, aki az első felhasználási szint szerinti jogosultságokkal rendelkezik, valamint jogosult az adott terméket kiválasztani és azt a Kosárba helyezni.

 

2.6.                 Megrendelés: azon lépés, amely a „Megrendelem” gombra történő kattintást is tartalmazza és amely a megrendelés aktiválását, illetve a termék adásvételére vonatkozó jogviszony Megrendelő és Társaság közötti létrehozásátjelenti.

 

2.7.                 Megrendelő: Megrendelést leadó Felhasználó.

 

2.8.                 Termékoldal: a Webáruházban forgalmazott minden egyes termékhez tartozó olyan alweboldal, amely a termékek részletes bemutatására szolgál.

 

2.9.                 Átvételi pont: Társaság 1182 Budapest, Fiume utca 5. szám alatt található székhelye.

 

2.10.             Vevő: Olyan Megrendelő, aki az általa Megrendelt termék Vételárát megfizette.

 

2.11.             Vételár: a termék ellenértékeként meghatározott összeg, amely az adott termék Termékoldalán árként feltüntetésre kerül és amelynek megfizetésével Megrendelő Vevővé válik.

 

2.12.             1. sz. melléklet: a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező, „Adatvédelmi tájékoztató” megnevezésű melléklet.

 

3.                       Általános rendelkezések

 

3.1.                 A Weboldal használatára az alábbiakban meghatározott felhasználási szintek valamelyikén van lehetőség. A felhasználási szintekhez eltérő funkciók használatának jogosultsága kapcsolódik akként, hogy a több funkció igénybevételét lehetővé tevő felhasználási szint magában foglalja a kevesebb funkció igénybevételét lehetővé tevő felhasználási szint(ek) által nyújtott funkciók mindegyikének igénybevételét. A Weboldal látogatása, az ott történő regisztráció minden esetben önkéntes alapon történik.

 

3.1.1.           Látogató jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére és letöltésére. A fentiek értelmében Látogatónak lehetősége van arra, hogy a Webáruházban értékesítésre kínált termékek Termékoldalait megismerje, valamint terméke(ke)t Kosárba gyűjtsön. Társaság fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos ajánlati felhívásokat és kedvezményes vásárlási lehetőségeket csak Felhasználók számára tegyen a Weboldalon láthatóvá, elérhetővé.

 

3.1.2.           Felhasználó jogosult a Webáruházban történő vásárlásra. Kizárólag cselekvőképes természetes személyek számára áll nyitva a Weboldalra történő regisztrálás lehetősége, amennyiben cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy – az erre vonatkozó kérdésre valótlan választ adva – regisztrál, az ebből eredő károkért Társaság felelősségét kizárja.

 

3.1.2.1.     Felhasználó kezdeményezheti regisztrációjának törlését, amit Társaság – a megfelelő eljárásrend betartása esetén – köteles teljesíteni. Amennyiben Felhasználó megszegi a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, Társaság jogosult regisztrációjának törlésére.

 

3.1.2.2.     Felhasználó regisztrációjának törlése esetén – a törlés megtörténtétől kezdődően – elveszíti jogosultságát a Weboldal Felhasználók számára elérhetővé tett funkcióinak igénybevételére. A regisztráció törlését követően a volt Felhasználót az ÁSZF rendelkezései – a Látogatókra vonatkozó szabályok kivételével – nem kötik. Társaság a regisztráció törlését megelőzően – a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címre küldött elektronikus levél útján – figyelmeztetést küld Felhasználónak, amelyben öt (5) napos határidő tűzésével felszólítja arra, hogy a regisztráció törlésére alapot adó tevékenységét szüntesse meg, vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző állapotot állítsa helyre. Amennyiben Felhasználó a figyelmeztetésben megjelölt határidőn belül nem teljesíti az abban foglaltakat, Társaság – minden további értesítés nélkül – jogosult Felhasználó regisztrációjának törlésére. Amennyiben azonban Felhasználó eleget tesz a figyelmeztetésben foglaltaknak, Társaság nem alkalmazza vele szemben a regisztráció törlésére vonatkozó szankciót. Amennyiben Felhasználó olyan cselekménye/mulasztása teszi indokolttá a fentiekben meghatározott figyelmeztető e-mail küldését, amely Társaság számára kárt okoz, Társaság jogosult a fenti határidőig terjedő időszak alatt a Weboldalon elérhető funkciók használatát korlátozni Felhasználó vonatkozásában.

 

3.1.2.3.     Amennyiben Felhasználó regisztrációjának törlésére az ÁSZF rendelkezéseinek megszegése okán kerül sor, a törlés megtörténtétől számított hat (6) hónapon belül nem jogosult a Weboldalra újból regisztrálni.

 

4.                       Az ÁSZF tárgya

 

4.1.                 Amennyiben Megrendelő a Webáruházban értékesítendő terméket Megrendeli, Társaság mint eladó és Megrendelő mint vevő között adásvételi szerződés – a továbbiakban: adásvételi szerződés – jön létre a Megrendelt termék vonatkozásában. Az adásvételi szerződés feltételeit egyrészt a Megrendelő által a Megrendelés során választott (különösen a fizetésre és szállításra vonatkozó) feltételek, másrészt a jelen ÁSZF rendelkezései képezik. Az adásvételi szerződés alapján Megrendelő jogosulttá válik a termék tulajdonjogának rá történő átruházására és a termék átvételére, Társaság pedig jogosulttá válik a Vételárra. A fenti jogosultságok kielégítése a Megrendelő által, a Megrendelés során választott feltételeknek megfelelően módon történik.

 

4.2.                 A 4.1. pontban meghatározott szerződés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – a továbbiakban: Ektv. – 2.§ ja.) pontjának megfelelő online szerződéseknek, illetve a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet – a továbbiakban: Rendelet – szerint távollévők között kötött szerződéseknek minősülnek, így azokra a fenti jogszabályok rendelkezései irányadók.

 

5.                       Megrendelés

 

5.1.                 A rendelési folyamat utolsó elemének megvalósításával, azaz a 4. pont szerinti szerződést létrehozó Megrendeléssel Megrendelő jogosulttá válik a termék átadását követelni Társaságtól. Az Ektv. 6. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Társaság köteles a Megrendelés elküldésétől számított, a termék jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb negyvennyolc (48) órán belül Megrendelőnek a Megrendelés megtörténtét visszaigazolni. A visszaigazolás Megrendelőnek, a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címére küldött, a megrendelés sorszámát, a Megrendelt termék(ek) beazonosítását és a választott (elsősorban a fizetési és szállítási) feltételeket tartalmazó elektronikus levél útján történik. A Megrendelés visszaigazolása – az Ekertv. 6. § (3) bekezdése alapján – akkor tekintendő megtörténtnek, ha a fentiekben megjelölt visszaigazoló elektronikus levél Megrendelő számára hozzáférhetővé válik.

 

5.2.                 Társaság kizárja a felelősségét a visszaigazolás Megrendelőhöz való meg nem érkezése esetén az ebből eredő kártérítési igény viselése alól, amennyiben a visszaigazoló e-mail Megrendelőnek – határidőben – való megküldését igazolni tudja.

 

6.                       Értesítési kötelezettség

 

Amennyiben a Webáruházon keresztül megvásárolt termék Megrendelőnek való átadását Társaság olyan oknál fogva nem tudja teljesíteni, amely neki nem felróható és amely valóban fennáll, illetve a teljesítés akadályául szolgál, Társaság vállalja, hogy Vevőt erről haladéktalanul, a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címére küldött levél útján értesíti – a továbbiakban: Értesítés. Értesítés esetén, amennyiben a Vételárat Megrendelő már megfizette, Társaság köteles azt Megrendelő részére visszafizetni. Vita esetén az ok fennállásának, komolyságának, illetve akadályozó jellegének bizonyítása Társaságot terheli.

 

7.                       Elállás

 

7.1.                 Megrendelő a Rendeletben és a jelen (7.) pontban meghatározottak szerint – a Rendelet 29.§ (1) d-e.) pontokban foglalt termékek kivételével – jogosult indokolás nélkül elállni a Megrendeléssel létrejövő adásvételi szerződéstől. Megrendelő a termék kézhezvételének napjától számított tizennégy (14) nap elteltéig gyakorolhatja az elállás jogát.

 

7.2.                 Amennyiben Megrendelő gyakorolja a 7.1. pont szerinti elállási jogát, köteles a terméket saját költségén Társaság részére visszajuttatni akként, hogy a terméket vagy Társaság székhelyére szállítja, vagy postai úton gondoskodik annak visszajuttatásáról. Az elállási jog gyakorlásának feltétele az érintett termék – minden, sértetlen termékelemével együtt történő – Társaságnak történő visszajuttatása. Ezen kívül Megrendelőt egyéb költség nem terheli, azonban köteles megtéríteni Társaságnak a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárát.

 

7.3.                 Amennyiben a Megrendelés 5.1. pont szerinti visszaigazolását követően derül ki, hogy Társaság a Megrendelt termék átadását nem tudja megvalósítani, az adott termék vonatkozásában, a 4. pont szerint létrejövő szerződés megszűnik. Ilyen esetben a 7.2. pontban rögzítettek megfelelően irányadók azzal, hogy a Megrendelő általi elállással érintett termék az annak a terméknek felel meg, amely vonatkozásában megszűnt a szerződés, illetve a teljesítés.

 

7.4.                 Társaság köteles az elállási jog gyakorlását, illetve a 7.3. pontban részletesen megjelölt teljesítés meghiúsulásáról való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb az azt követő tizennégy (14) napon belül Megrendelőnek visszatéríteni az általa a termék Vételáraként Társaságnak megfizetett összeget.

7.5.                 A Rendelet értelmében Megrendelőt nem illeti meg az elállás joga, amennyiben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8.1. § 3. pontja szerinti fogyasztónak nem minősül, azonban Társaság vállalja, hogy a fogyasztónak nem minősülő vállalkozásokra is kiterjeszti a fogyasztókra vonatkozó jogosultságokat, így az elállás jogát is.

8.                       Tájékoztatás

 

Az ÁSZF jelen pontjában Társaság a Rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettsége alapján az alábbiakról tájékoztatja a Látogatókat, illetve Felhasználókat.

 

8.1.                 Fizetés, fizetési módok

 

Megrendelő köteles a Megrendelt termék árát a Megrendelés napját követő nyolc (8) napon belül megfizetni Társaság részére, amennyiben Megrendelő a szállítási módoknál a „Kiszállítás”-t választja, illetve amennyiben a „Személyes átvételt”-t választja, úgy Megrendelő választása alapján „Készpénzes fizetés” esetén köteles a Megrendelt termék árát annak átvételekor az Átvételi ponton készpénz átadás útján megfizetni, „Átutalás” választása esetén pedig a Megrendelt termék árát a Megrendelés napját követő nyolc (8) napon belül megfizetni Társaság részére. A Webáruházon keresztül forgalmazott termékek esetén, a Termékoldalon választható fizetési módok a Weboldalon és az alábbiakban részletesen kifejtetteket jelentik. Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy meghatározott termék(ek) vonatkozásában csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének választását tegye lehetővé.

 

8.1.1.           Banki átutalás

 

Amennyiben Megrendelő ezt a fizetési módot választja, a Megrendelés leadását követően a Megrendelő az „Átutalás”-nál található, a Társaság által megjelölt bankszámlaszámra történő banki átutalással teljesítheti a Vételár – illetőleg a „Kiszállítás” alatt található szállítási díj – megfizetésére vonatkozó kötelezettségét.

 

8.2.                 Szállítási módok

 

Megrendelő az alábbiakban kifejtésre kerülő szállítási feltételek közül választhat az általa a Webáruházon keresztül megvásárolt termékekhez való hozzájutás érdekében. Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy meghatározott termék(ek) vonatkozásában csak az alábbiakban kifejtett szállítási módok valamelyikének választását tegye lehetővé.

 

8.2.1.           Magyar Posta Zrt. általi házhozszállítás

 

8.2.1.1.     Amennyiben Megrendelő ezt a szállítási módot választja, Társaság által megbízott futárszolgálat (amelynek megjelenítésére a szállítási mód kiválasztásánál kerül sor) szállítja ki részére – Megrendelés során megadott magyarországi szállítási címre – a Megrendelt terméke(ke)t. Rögzítésre kerül, hogy Társaság által megbízott futárszolgálat a saját honlapján rögzített feltételek szerint teljesíti a megrendelt termék(ek) kiszállítását. Rögzítésre kerül, hogy a Webáruházon keresztül megrendelt termékek – alábbiak szerinti – kiszállítását Társaság Magyarország területén belüli címre teljesíti. Amennyiben Megrendelő lakcíme Magyarország területén kívüli és úgy él Megrendeléssel, illetve a Vételárat úgy fizeti meg, hogy nem megfelelő magyarországi szállítási címet ad(ott) meg, Társaság az ebből eredő mindennemű igény kielégítésére vonatkozó felelősségét kizárja.

 

8.2.1.2.     A Megrendelt termék(ek) szállítása Magyarország területén belül, a Vételár megfizetését követő 1-3 munkanapon belül történik, amennyiben a termék(ek) raktáron vannak. Ha a termék(ek) a megrendelésnél nincsenek raktáron, úgy Társaság erről Megrendelőt regisztrációs folyamat során megadott e-mail címére küldött levél útján értesíti.

 

8.2.2.           Futárszolgálat általi házhozszállítás

 

8.2.2.1.     Amennyiben Megrendelő ezt a szállítási módot választja, Társaság által megbízott futárszolgálat (amelynek megjelenítésére a szállítási mód kiválasztásánál kerül sor) szállítja ki részére – a Megrendelés során megadott külföldi szállítási címre – a Megrendelt terméke(ke)t. Rögzítésre kerül, hogy Társaság által megbízott futárszolgálat a saját honlapján rögzített feltételek szerint teljesíti a megrendelt termék(ek) kiszállítását. Amennyiben Megrendelő úgy él Megrendeléssel, illetve a Vételárat úgy fizeti meg, hogy nem megfelelő szállítási címet ad(ott) meg, Társaság az ebből eredő mindennemű igény kielégítésére vonatkozó felelősségét kizárja.

 

8.2.2.2.     A Megrendelt termék(ek) szállítása Magyarország területén kívül, a Vételár megfizetését követően, a szomszédos régiókba 1-2 munkanapon belül, a távolabbi régiókba 3-5 munkanapon belül történik, amennyiben a termék(ek) raktáron vannak. Ha a termék(ek) a megrendelésnél nincsenek raktáron, úgy Társaság erről Megrendelőt regisztrációs folyamat során megadott e-mail címére küldött levél útján értesíti.

 

8.2.3.           Átvételi ponton történő személyes átvétel

 

Amennyiben Megrendelő ezt a szállítási módot választja, Társaság által meghatározott Átvételi ponton veheti át a Megrendelt terméket.

 

8.3.                 Az egyes termékekhez tartozó Termékoldalakon szereplő árak – mint Vételárak – az általános forgalmi adó – a továbbiakban: áfa – összegét tartalmazzák. Amennyiben Megrendelő a termék Megrendelése esetén olyan szállítási módot választ, amelynek értelmében a terméket az általa megadott címre Társaság által megbízott fuvarozó elszállítja, ennek költségvonzatáról a szállítási mód kiválasztása során tájékozódhat. A fuvardíj az áfa összegét tartalmazza.

 

8.4.                 A Webáruházban történő vásárlási folyamat lebonyolítása – a Vételár, illetve a fuvardíj kivételével – ingyenes, a vásárláshoz szükséges e-mail kommunikáció költségvonzattal nem bír.

 

8.5.                 Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy számára Társaság a Webáruházon keresztül történő minden vásárlása után kizárólag elektronikus számlát – a továbbiakban: e-számla – állítson ki – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény – a továbbiakban: Áfa tv. – 175. §-ának megfelelően. Felhasználó a számlázási adatok megadása során köteles megjelölni, hogy magánszemélyként vagy cégként/egyéni vállalkozóként vásárol. Amennyiben cégként/egyéni vállalkozóként történik a megrendelés, úgy az adószámot Felhasználó köteles megjelölni. Rögzítésre kerül, hogy Felhasználó az e-számla kivételével nem tart igényt az általa a Webáruházon keresztül eszközölt vásárlások után egyéb bizonylat – Társaság részéről történő – kiállítására.

 

8.6.                 Társaság rögzíti, hogy a Webáruházban közzétett ajánlati felhívások visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényesek.

 

8.7.                 Ahol a jelen ÁSZF írásbeli kommunikációt ír elő, azon a címzettnek tértivevényes postai különszolgáltatással feladott levélküldési kötelezettséget kell érteni. Amennyiben Felhasználó részére kell írásbeli levelet küldeni, ezt Társaság a Felhasználó Megrendelés során megadott címére (levelezési címére) küldött levél útján teljesítheti. Társaság levelezési címe a Weboldalon megtalálható.

 

9.                       Szellemi tulajdon

 

9.1.                 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény – a továbbiakban: Szjt. – alapján a Weboldal, a Webáruház, illetve az ezeken elhelyezett tartalom egésze, illetve annak minden egyes eleme – a továbbiakban együttesen: Mű − szerzői jogi védelem alatt áll, a szerzői jog a Társaságotilleti meg.

 

9.2.                 A Műről tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Mű bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

 

9.3.                 A fentiekben meghatározottak – bármilyen formában történő – megsértése a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

 

10.                   A felelősség korlátozása, kizárása

 

10.1.             Társaság nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vírusoktól való mentességéért. Társaságot nem terheli felelősség továbbá a kommunikációs eszközök esetlegesen felmerülő hibáiból, az internetes hálózat, illetőleg bármely szoftver meghibásodásokból eredő károkért.

 

10.2.             Társaság a termékek és szolgáltatások – Termékoldalon elhelyezett – ismertetését teljes mértékben a Partnerek által nyújtott információ – változtatás nélküli – közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a termékjellemzés és a valós termék között eltérés adódik, az ebből eredő bármilyen kárért való felelősségét Társaság kizárja. Rögzítésre kerül, hogy a különbségből eredő megrendelői/vevői igények teljesítéséért kizárólag az adott terméktől eltérő tájékoztatást adó Partner felelős.

 

10.3.             Társaság fenntartja magának azt a jogot, hogy azon Megrendelők/Vevők vonatkozásában, akik az aktuális Megrendelést megelőzően több alkalommal megszegték a jelen ÁSZF-ben foglalt, fizetésre vonatkozó rendelkezéseket, kizárólag olyan fizetési mód választása esetén teljesítse a leadott Megrendelést, amelyben az Vételár megfizetése előre történik.

 

11.                   A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

 

11.1.             Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. A fentiek alapján Felhasználó a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére vagy jogosulatlan adatgyűjtésre. Amennyiben ez mégis megtörténik, Felhasználó az ebből eredő szabálysértési, büntetőjogi, illetőleg kártérítési felelősséget viselni köteles. Felhasználó felelősséggel tartozik Társasággal szemben különösen a Társaság által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott. Amennyiben Társaság tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes Weboldal felhasználás, úgy – a 3.2.2.1. pontban meghatározottak alapján – jogosult a Felhasználó regisztrációját törölni.

 

11.2.             Felhasználó – Társaság előzetes írásbeli engedélye hiányában – nem jogosult a Weboldalt reklámozás céljára vagy egyéb promóciós célokra felhasználni, a Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.

 

11.3.             Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy a Weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa vagy megszüntesse.

 

12.                   Az ÁSZF elfogadása és módosítása

 

12.1.             A Weboldalon történő regisztráció, azaz a Felhasználóvá válás feltétele a jelen ÁSZF elfogadása. A regisztrációs folyamat során az ÁSZF elfogadását kifejezett nyilatkozattal valósíthatja meg. Az ÁSZF elfogadása azt jelenti, hogy Felhasználó az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

12.2.             A Weboldalra történő belépéssel Látogató a jelen ÁSZF irányadó rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

12.3.             Társaság – az általa nyújtott szolgáltatások, a webáruházi termékforgalmazás és az esetlegesen bekövetkező jogszabályváltozásokhoz való igazodás okán – fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit negyedévente egy (1) alkalommal felülvizsgálja, és szükség esetén azok módosítását kezdeményezze. Az ÁSZF módosításának kezdeményezése és annak Felhasználók általi elfogadása az alábbiak szerint történik. Társaság az ÁSZF módosításának hatályba lépését megelőzően legalább tizenöt (15) nappal – a regisztrációs folyamat során megadott e-mail címre küldött elektronikus levél útján – tájékoztatja Felhasználókat az ÁSZF módosítással érintett rendelkezéseiről. Amennyiben a fentieknek megfelelő elektronikus levél Felhasználóhoz történő megérkezését követően Felhasználó a Weboldalra Bejelentkezik, úgy cselekménye az ÁSZF módosításának/módosításainak részéről történt kifejezett elfogadását jelenti. Amennyiben az ÁSZF módosításának/módosításainak hatályba lépését megelőzően Felhasználó nem jelentkezik be a Weboldalra, de a részére megküldött elektronikus levél következtében a módosítással kapcsolatban kifogással nem él, úgy a módosítást a részéről − ráutaló magatartás útján − elfogadottnak kell tekinteni.

 

13.                   Vegyes és záró rendelkezések

 

13.1.             A Webáruházban történt Megrendeléssel (vásárlással) Társaság és Felhasználó – a továbbiakban: Felek – között létrejövő adásvételi szerződésből eredő jogvitákat Felek elsősorban egymás között, tárgyalások útján kísérli meg rendezni. Arra a nem várt esetre, ha ez nem járna eredménnyel, Felek − a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján − az ügy elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt rendezik jogvitájukat.

 

13.2.             Azokban a kérdésekben, amelyeket az ÁSZF és az annak elválaszthatatlan részét képező melléklete nem szabályoznak, Magyarország mindenkor hatályos jogszabályaiban foglalt rendelkezések, elsősorban azonban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Ektv., a Rendelet, a Korm. rendelet rendelkezései irányadók.

 

13.3.             Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései részben, vagy egészben érvénytelenek lennének, ez nem érinti a többi rendelkezés, illetve az érvénytelen rendelkezés többi részének érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés vagy annak érvénytelen rendelkezése helyett olyan rendelkezés alkalmazandó, illetve az érvénytelen rendelkezést olyan szabályozással kell helyettesíteni, amely az érvénytelen rendelkezés által elérni kívánt gazdasági célhoz a legközelebb áll és érvényes.

Hatályos: 2022.09.12. visszavonásig