+36 1  705 35 66/ ugyfelszolgalat@jarkon.hu

A webshop a látogatottsági forgalom méréséhez a webshop saját adatbázisában tárolt, harmadik fél bevonása nélkül készített és harmadik félnek át nem adott, aggregált statisztikai adatokat gyűjt, mely adatok a szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése miatt szükségesek. Az aggregált statisztikai adatok gyűjtéséhez csak abban az esetben használunk egy darab, cmitvisitor nevű 12 hónap lejáratú cookie-t, amennyiben ehhez a felhasználó előzetesen hozzájárult. A cookie használata pontosabb méréseket tesz lehetővé.

Adatkezelés

1. számú melléklet

 

A Jármű Kontroll Magyarország Kft.

adatkezelési tájékoztatója

 

A jelen tájékoztatást a Jármű Kontroll Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság(székhelye: 1182 Budapest, Fiume utca 5., cégjegyzékszáma: 01-09-927702, adószáma: 14956739-2-43, statisztikai számjele: 14956739-6311-113-01, képviseli: Balogh Csaba /a.n.: Tarcsa Julianna/ ügyvezető) mint adatkezelő – a továbbiakban: Adatkezelő – bocsátotta ki a célból, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletének – a továbbiakban: Rendelet – megfelelően az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az érintett rendelkezésére bocsássa az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb információkat.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást az Adatkezelő által kibocsátott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jelen adatkezelési tájékoztató – a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató – tartalmazza.

 

1.                  Általános rendelkezések

 

1.1.            Az Adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő által nyújtott mindennemű telemetriai eszközökre irányuló kereskedelem, valamint az ezekkel kapcsolatos szolgáltatások – a továbbiakban: Szolgáltatás – igénybe vevőjére – a továbbiakban: Érintett – vonatkozó személyes adatok kezelésével, feldolgozásával és továbbításával kapcsolatos szabályokat tartalmazza. Az Adatkezelési tájékoztató tárgyát képező adatkezelés az Adatkezelő és Érintett között a Szolgáltatás nyújtása tekintetében kialakuló jogviszony alapján történik.

 

1.2.            Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy a Szolgáltatás teljesítése során minden az Adatkezelő birtokába kerülő személyes adat, Adatkezelő által rögzítésre kerül.

 

1.3.            Az adatkezelés jogalapja a Rendelet szerinti szerződés teljesítése, amely szerződésben az Érintett az egyik fél vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény − a továbbiakban: Infotv. – 5.§ (1) bek. b.) pontja.

 

1.4.            Az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak a Rendelet 13. cikkében, valamint az Infotv. 14.§ a.) és 15.§ (1) bek. a.) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését szolgálják oly módon, hogy minden, az adatkezeléssel kapcsolatosan ott megjelölt kérdéskörről teljes körű informálást adnak Érintett részére.

 

1.5.            Az adatkezelés a következő, az Érintettre vonatkozó adatokra − a továbbiakban: Adatok − terjed ki:

 

          felhasználónév,

          jelszó,

          név/cégnév,

          lakcím/szállítási cím,

          e-mail cím,

          telefonszám

 

1.6.            Az adatkezelés célja az esetleges vitás helyzetek egyszerűbb tisztázása, illetve, hogy Adatkezelő maximális színvonalon tudja nyújtani Érintett részére a Szolgáltatást.

 

1.7.            Az adatkezelést és az ennek alapján történő adatfeldolgozást Adatkezelő, illetve a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek, valamint Adatkezelő esetleges, a Szolgáltatás nyújtásában közreműködő partnerei jogosultak megvalósítani. Az Érintett által Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Adatokat a jelen alpontban meghatározott személyek jogosultak megismerni.

 

1.8.            Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy a Rendelet bevezető rendelkezései között rögzített (91) bekezdés záró fordulatára tekintettel hatásvizsgálat lefolytatására, valamint adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor.

 

1.9.            Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak tekintetében a Rendelet és az Infotv. fogalom-meghatározásai az irányadók.

 

2.                  Az adatkezelés módja

 

2.1.            Az 1.3. pontra tekintettel Érintett tudomásul veszi, hogy az Adatkezelési tájékoztató 2. pontjában leírt módon, célból és terjedelemben Adatkezelő összegyűjti, kezeli és továbbítja Adatait. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

 

2.2.            Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtásának, az általa végzett üzleti tevékenységből eredő kötelezettségei teljesítésének érdekében kezeli Érintett személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig a Rendelet 5. cikkében és az Infotv. 4.§-ában foglaltaknak megfelelően. Az adatkezelés annak minden szakaszában megfelel e céloknak és alapelveknek. Adatkezelő az adatkezelői tevékenysége során tudomására jutott Adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

 

2.3.            Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy az Adatokat a Szolgáltatás nyújtásáig, ezt követően öt (5) évig kezeli, őrzi.

 

2.4.            Adatkezelő az Adatokat harmadik személy részére csak abban az esetben adja át, ha ez Érintett érdekében áll vagy ha Adatkezelő jogszabályon alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges. Érintett az 1.3. pont szerinti szerződésen foganatosított aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy Érintett érdeke ezt kívánja meg, Érintett Adatai továbbításra kerüljenek. Az adattovábbításról Adatkezelő minden esetben – az Infotv. 8.§-ában és 25/E.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján – nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintettre vonatkozó Adatok átadásának időpontját, az adattovábbítás – jelen alpont szerinti – jogalapját, az adattovábbítás címzettjét és az átadott adatok körének meghatározását, amely információkat az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt (5) éves időtartamig megőrzi.

 

2.5.            Adatkezelő, Érintett Adatait, harmadik országba, nemzetközi szervezethez – tehát Európai Unión és EGT-n kívülre – nem továbbítja, kivéve Érintett kifejezett jóváhagyása esetén és a felek által írásba foglalt nyilatkozatban rögzített feltételek szerint, a Rendelet rendelkezéseinek és az Infotv. 10-13.§-aiban foglaltaknak megfelelő garanciák biztosításával. Előbbi megkötés nem terjed ki a Rendelet 45. cikkében foglalt esetekre, mely alapján amennyiben az adattovábbítás célja olyan állam és/vagy nemzetközi szervezet, melyre vonatkozóan az Európai Bizottság által kibocsájtott érvényes ún. „megfelelőségi határozat” van hatályban, az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély.

 

2.6.            Adatkezelő az Adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

 

2.7.            Adatkezelő az Adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

2.8.            Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést Érintettel kapcsolatban. A rendelkezésre álló személyes adatok alapján Adatkezelő nem alkot profilt Érintettről.

 

3.                  Érintett lehetőségei az adatkezelés során

 

3.1.            Érintett tájékoztatást kérhet Adatai kezeléséről, valamint kérheti Adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását az alábbi módokon:

 

          postai úton: 1182 Budapest, Fiume utca 5.

          e-mail útján: marketing@jarkon.hu

 

3.2.            Érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt Adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától (a hozzá történő megérkezésétől) számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban tizenöt (15) napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen adja meg a fentiek szerinti tájékoztatást. A tájékoztatást Adatkezelő csak az Infotv. 16.§ (3) bekezdésében meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén Adatkezelő írásban közli Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Adatkezelő tájékoztatja Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

3.3.            Adatkezelő az Adatokat helyesbíti, ha azok a valóságnak nem felelnek meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

 

3.4.            Adatkezelő törli az Adatokat, ha kezelésük jogellenes, ha ezt Érintett kéri, ha az Adatok hiányosak vagy tévesek − és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható − feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki –, ha az adatkezelés célja megszűnt vagy az Adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

3.5.            Adatkezelő zárolja az Adatokat, ha Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Érintett jogos érdekeit. A zárolt Adatok kizárólag addig kezelhetők, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely az Adatok törlését kizárta.

           

3.6.            Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Adatokat, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Adatok helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

3.7.            Az Adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére tizenöt (15) nap áll Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő tizenöt (15) napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

3.8.            Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, megjelölésről és a törlésről Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az Adatot adatkezelés céljára továbbította. Adatkezelő az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel Érintett jogos érdekét nem sérti.

 
Hatályos: 2022.09.12. visszavonásig